BO 3 TFX LEN DO CHOI TRANG TRI KIEU - KIENG GU KIEU - GHI DONG RIZOMA - AO TAY RIZOMA - BAT BIEN SO - DE CHAN BUN SAU