BO DO CHOI TRANG TRI TRON GOI CHO XE EXCITER 150 - DE CHAN BUN SAU B-AT BIEN SO KIEU - OP GAP SAU - BAT BAO VE HEO DAU TRUOC - MO CAY - OP HONG XI MA CROM....