CAU HANG CHUYEN BAN PHU TUNG HONDA CHINH HANG CHO XE SH VIET NAM 2017 - BAN DAN AO ZIN - BAN CHOA DEN PHA LES