CHUYEN PHU TUNG HONDA SH VIET NAM 2012 - 2016 - BAN TEM NOI SH CHU NOI SH