CUA HANG CHUYEN BAN DO CHOI TRANG TR ICHO XE SH 2009 - 2017 - PHUOC TRUOC KIEU - DIA KIEU TRUOC SAU - MAM DO KIEU