CUA HANG - CHUYEN BAN DO CHOI TRANG TRI DO XE EXCITER 150 - BAT BIEN SO SAU KIEU - DE CHAN BUN SAU