CUA HANG - CHUYEN BAN DO CHOI TRANG TRI DO XE FZ150I - BAGA SAU GIVI - CANG SAU GIVI - GHI DONG RIZOMA - BAT BIEN SO KIEU - NHONG SRN DIA