CUA HANG - CHUYEN BAN DO CHOI XE DO KIENG FZ150I - CHE KET NUOC MAU VANG - BAO VE KET NUOC