CUA HANG - CHUYEN BAN DO CHOI XE TFX - OP DAU DEN CNC - KINH CHAN GIO KIEU