CUA HANG - CHUYEN BAN VA TRANG TRI DO CHOI XE SH VIET NAM 2012 - 2016 - MAM DO SH Y - DAN AO SHY -DAU DEN KINH CHAN GIO SH Y