CUA HANG TRUNG DECAL - CHUYEN BAN VA LAP DAT DO CHOI TRANG TRI DO XE SH 2009 - 2017 - PHUOC TRUOC KIEU - MAM KIEU DU LOAI - DIA KIEU TRUOC SAU