DAU DEN SH Y CHO XE SH VIET NAM 2012 - 2016 - DO CHOI TRANG TR IDO XE SH VIET NAM 2012 - 2017