DO CHOI TRANG TRI CHO XE SH VIET NAM 2012 - 2016 - OP NEP HONG SAU - OP P XI MA CROM - OP GAC CHAN SAU XI MA CROM - OP QUAT GIO XI MA CROM