DO CHOI TRANG TRI DO XE DANG CAP CHO XE SH VIET NAM 2012 - 2016 - CAC LOAI DEN LES AUDI XI NHAN TRUOC - DEN GUONG CAU LES DU LOAI