DO CHOI TRANG TRI DO XE SH VIET NAM 2012 - 2016 - OP DAU DEN - DAU DEN CHE MU KIEU LUVIAS - MAT NA SH Y