DO CHOI TRANG TRI DO XE TFX - DE CHAN BUN SAU KIEU - BAO VE LOC MAY CNC