DO CHOI TRTANG TRI CHO XE TFX DEP - OP DAU DEN KIEU - GHI DONG RIZOMA BAO TAY RIZOMA - BAO VE LOC MAY DUCATI