HONDA MS LEN DO CHOI TRANG TRI KIEU - BO NOI DAI GAP SAU - NHONG SEN DIA - MAM KUNI