HONDA SH VIET NAM 2012 - 2016 LEN DO CHOI TRANG TRI KIENG - DAN AO TRUOC SH Y - BAO TAY RIZOMA - KINH CHAN GIO DAU DEN - TAY THANG KIEU