HONDA SH VIET NAM 2017 LEN DO CHOI TRANG TRI DANG CAP - MAM KUNI DO DEN MAU MOI VE HANG - PHUOC TRUOC KIEU