HONDA SH VIET NAM LEN DAN DO CHOI TRANG TRI DANG CAP MOI VE HANG - PHUOC TRUOC KIEU - MAM DO CNC - MAM KIEU KUNI - MAM SH Y - DIA KIEU TRUOC SAU