OP PO 300I - PHUOC SAU BINH DAU GARI - DO CHOI TRANG TR IDO XE SH VIET NAM 2017