PHU TUNG DO CHOI TRANG TRI XE MAY - GU BAO VE TAY THANG TICH HOP DEN LES XI NHAN GAN CHO MOI LOAI XE NHO VA XE PKL