PHU TUNG DO CHOI TRANG TRI XE MAY - SAC DIEN THOAI KET HOP DONG HO BAO BINH MAU MOI VE