TAY THANG BIKER - BAO TAY GU XWEO RIZOMA - KIENG ELIP RIZOMA - DO CHOI TRANG TRI KIENG CHO XE SH VIET NAM 2012 - 2017