TFZ150 TRANG TRI DO CHOI KIENG - GHI DONG RIZOMA - KIENG GU BAO TAY - OP DAU DEN KIEU