TONG HOP CAC LOAI DO CHOI TRANG TR ICHO XE TFX - GHI DONG RIZOMA - KINH CHAN GIO DAU DEN - OP DAU DEN - KIENG GU BAO TAY