TONG HOP DO CHOI TRANG TRI DO XE M-SLAZ, TFX - BO SO GAY DON 1 NGUOI - TAY THANG KIEU - KIENG GU BAO TAY - OP DAU DEN - GHI DONG KIEU