TONG HOP DO CHOI XE DO EXCITER 150 - OP GAP SAU DUCATI - GAC CHAN SAU BIKER - CHE NHONG TRUOC CNC