TRON BO DO CHOI TRANG TRI DEP 2017 CHO XE TFX MOI VE TAI CUA HANG TRUNG DECAL - OP DAU DEN KIEU - KINH CHAN GIO DAU DEN - CHE NHONG TRUOC CNC - BAT BIEN SO SAU DEN LES - BAO VE HEO DAU TRUOC - KINH CHAN GIO DAU DE