TRUNG TAM BAN VA LAP DAT DO CHOI TRANG TRI DO XE TFX - OP DAU DEN KIEU - CHE NHONG TRUOC - BAO VE KET NUOC - CANG SAU CNC - BAO VE HEO DAU TRUOC CNC -