YAMAHA TFX LEN DO CHOI TRANG TRI DANG CAP - DE CHAN BUN SAU - BAT BIEN SO KIEU - PO DO IMVV - GHI DONG RIZOMA - GU BAO VE TAY THANG - BAO VE LOC MAY CNC