DAU DEN - MO DE TRUOC - DAN AO SH Y DO CHO XE HONDA SH 2012 - 2016- SH VIET NAM LEN TRON BO DAN AO SH Y