TRON BO DAN AO SH Y MAU XAM LONG CHUOT CHE DO CHO XE SH VIET NAM 2012 - 2016 - LEN MAM SH Y CAY CHO XE SH VIET NAM