BAN - MAM KUNI - PHUOC TRUOC KIEU DANG CAP DO CHO XE SH VIET NAM 2012 -2017