DO MAM KUNI DO DEN CHO XE SH 2012 - 2017 - DO PHUOC KIEU TRUOC SAU CHO XE SH VIET NAM