HANG MOI CHO XE SH VIET NAM 2012 - 2017 - MAM DO KUNI DO DEN - PHUOC KIEU TRUOC SAU