MAM KUNI DEN CAM GAN CHO XE AIR BKAE, SH VIET NAM 2012 - 2017