PHUOC SAU BINH DAU OHLIN GAN CHO XE SH VIET NAM 2012 - 2017, SH 300I