SHOP TRUNG DECAL - CHUYEN DO MAM KUNI - MAM SH Y 5 CAY - MAM KIEU CNC - PHUOC KIEU TRUOC SAU CHO XE SH VIET NAM 2012 - 2017, SH Y 150I