TEM XE AIR BLADE 2015 ĐẸP - ĐỘ TEM AIR BLADE, AB 2013, AB 2014, AB 2015- TEM CHORM XƯỚC XE AB 2015 - TEM TRÙM XE AIR BLADE 2014 - TEM CHẾ AB 2013 - CHẾ TEM AIR BLADE 2014 4