BO AIR DO GTR - PHUOC SAU BINH DAU OHLIN MAU DEN - BO AIR GTR - DO CHOI DO XE SH VIET NAM 2012 -2016, NVX155, PCX 2018, SH VIET NAM 2017, PCX 2011 -2016, SH VIET NAM 2018