CHUYEN PHU TUNG DO CHOI DO XE EXCITER150 - CANG SAU GIVI - BAGASAU KIEU CHU V