CHUYEN PHU TUNG DO CHOI TRANG TRI CHO XE HONDA FUTRE 2018 - MOC TREO DO - BAGA GIUA INOX 10LY