CHUYEN PHU TUNG DO CHOI TRANG TRI DO XEMSX 2013 -2018, MSX 2014 -2017 - MAM KUNI - YEN DO 2 TANG - FGHI DONG 3 KHUC