CHUYEN PHU TUNG DO CHOI TRANGTRI DO XE VESPA- CANG SAU KIEU MAU DEN - KHUNG BAO VE INOX - BAGASAU KIEU INOX