DAN DO CHOI DO XE SH VIET NAM2018 MOI VE HANG - MAM SHY 5 CAY - MAM DUC CNC - MAM KUNI -PHUOC TRUOC KIEU RBM - OP BAO VEKET NUOC CNC - GAC CHAN SAU BIKER- PHUOC SAU BINH DAU OHLIN KIEU