DAN XE SH VIET NAM2012 -2018 LEN DO CHOI TRANG TRI DEP VOI DEN LES AUDI XI NHAN TRUOC - DO DEN GUONG CAU MORI - BAO TAY RIZOMA - TAY THANG KIEU