DO CHOI DO XE EXCITER150 - OP DAU DEN NVX155 - KINH CHAN GIO DAU DEN NVX155 -TAY THANG KIEU CRG - GU BAO TAY KIEU