DO CHOI DO XE SH VIET NAM 2018, SH VIET NAM 2017 - BAN MAT NA TRUOC KIEU SHY